Đánh giá từ khách hàng

Khách hàng nhận xét trên mỗi giao dịch

Những đánh giá của khách hàng làm hoàn thiện hơn dịch vụ của chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn những đánh giá, góp ý từ khách hàng.


 1. 09313913... - Bán 90.00 USD, (PerfectMoneyVoucher → VietinBank), 14 giờ trước

 2. 09288865... - Bán 35.00 USD, (PerfectMoney → VietComBank), 14 giờ trước

 3. 09365563... - Mua 1195.3 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 14 giờ trước

 4. 03854025... - Mua 195 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 14 giờ trước

 5. 09377218... - Bán 70.00 USD, (PerfectMoneyVoucher → AChauBank), 15 giờ trước

 6. 09832346... - Mua 2869.85 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 15 giờ trước

 7. 07994353... - Mua 80 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 15 giờ trước

 8. 03634506... - Mua 7 USD, (VietinBank → PerfectMoney), 15 giờ trước

 9. 07994353... - Bán 120.00 USD, (PerfectMoneyVoucher → VietComBank), 15 giờ trước

 10. 03634506... - Mua 5 USD, (VietinBank → PerfectMoney), 15 giờ trước

 11. 09479572... - Mua 10 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 15 giờ trước

 12. 03665347... - Mua 10 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 15 giờ trước

 13. 09057176... - Mua 20 USD, (TechComBank → PerfectMoneyVoucher), 16 giờ trước

 14. 09313913... - Bán 425.00 USD, (PerfectMoneyVoucher → VietinBank), 16 giờ trước

 15. 09479572... - Mua 10 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 16 giờ trước

 16. 09472535... - Mua 39 USD, (TechComBank → PerfectMoney), 16 giờ trước

 17. 09479572... - Bán 80.00 USD, (PerfectMoney → VietComBank), 16 giờ trước

 18. 09358722... - Mua 45 USD, (AChauBank → PerfectMoney), 16 giờ trước

 19. 03436179... - Bán 200.00 USD, (PerfectMoneyVoucher → VietComBank), 17 giờ trước

 20. 09176911... - Mua 50 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 17 giờ trước