Đánh giá từ khách hàng

Khách hàng nhận xét trên mỗi giao dịch

Những đánh giá của khách hàng làm hoàn thiện hơn dịch vụ của chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn những đánh giá, góp ý từ khách hàng.


 1. 03834480... - Mua 378 USD, (VietComBank → USDTTRC20), 2 giờ trước

 2. 09364999... - Bán 100.00 USD, (PerfectMoneyVoucher → VietinBank), 2 giờ trước

 3. 03737672... - Mua 4000 USD, (VietComBank → USDTTRC20), 2 giờ trước

 4. 09860760... - Mua 30 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 2 giờ trước

 5. 09090011... - Bán 100.00 USD, (PerfectMoney → VietComBank), 2 giờ trước

 6. 03737672... - Bán 9000 USD, (PerfectMoneyVoucher → VietComBank), 2 giờ trước

 7. 09776535... - Mua 21.32 USD, (TechComBank → PerfectMoney), 3 giờ trước

 8. 07797297... - Mua 700 USD, (VietComBank → USDTTRC20), 3 giờ trước

 9. 09094344... - Mua 350 USD, (VietComBank → USDTTRC20), 3 giờ trước

 10. 09094344... - Bán 36.00 USD, (PerfectMoneyVoucher → VietComBank), 3 giờ trước

 11. Hai - Bán 4.00 USD, (PerfectMoney → VietinBank), 3 giờ trước

 12. 09182307... - Mua 1000 USD, (AChauBank → USDTTRC20), 3 giờ trước

 13. 09479572... - Mua 42 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 4 giờ trước

 14. 03632109... - Mua 150 USD, (TechComBank → PerfectMoney), 4 giờ trước

 15. 09886829... - Bán 400.00 USD, (PerfectMoney → VietComBank), 4 giờ trước

 16. 09086469... - Bán 88.50 USD, (PerfectMoney → AChauBank), 4 giờ trước

 17. 09053960... - Mua 300 USD, (VietinBank → PerfectMoneyVoucher), 5 giờ trước

 18. 08620172... - Mua 82 USD, (TechComBank → PerfectMoneyVoucher), 5 giờ trước

 19. 03634506... - Mua 4.5 USD, (VietinBank → PerfectMoney), 5 giờ trước

 20. 05856800... - Mua 80 USD, (VietinBank → PerfectMoney), 5 giờ trước