Đánh giá từ khách hàng

Khách hàng nhận xét trên mỗi giao dịch

Những đánh giá của khách hàng làm hoàn thiện hơn dịch vụ của chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn những đánh giá, góp ý từ khách hàng.


 1. 09060499... - Bán 172.00 USD, (PerfectMoney → VietComBank), 3 ngày trước

 2. 09699400... - Mua 60 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 3 ngày trước

 3. 09723106... - Mua 20 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 3 ngày trước

 4. 03495440... - Mua 30 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 3 ngày trước

 5. 09019183... - Bán 5.00 USD, (PerfectMoney → VietComBank), 3 ngày trước

 6. 03668733... - Mua 50000 USD, (VietComBank → VietComBank), 3 ngày trước

 7. 09162222... - Mua 11 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 3 ngày trước

 8. 09849658... - Mua 50 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 3 ngày trước

 9. 09383820... - Mua 1.15 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 3 ngày trước

 10. 09628041... - Mua 48 USD, (VietinBank → PerfectMoneyVoucher), 3 ngày trước

 11. 08890719... - Mua 125 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 3 ngày trước

 12. 09670280... - Mua 21.28 USD, (VietinBank → PerfectMoney), 3 ngày trước

 13. 08966412... - Mua 25 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 3 ngày trước

 14. 09383820... - Mua 1 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 3 ngày trước

 15. 03627473... - Bán 8.00 USD, (PerfectMoney → VietinBank), 3 ngày trước

 16. 08966412... - Mua 79.95 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 3 ngày trước

 17. 08533669... - Bán 35.00 USD, (PerfectMoneyVoucher → VietComBank), 3 ngày trước

 18. 08533669... - Bán 60.00 USD, (PerfectMoneyVoucher → VietComBank), 3 ngày trước

 19. 03735239... - Mua 300 USD, (TechComBank → PerfectMoney), 3 ngày trước

 20. 09699467... - Bán 19.56 USD, (PerfectMoney → VietinBank), 3 ngày trước