Đánh giá từ khách hàng

Khách hàng nhận xét trên mỗi giao dịch

Những đánh giá của khách hàng làm hoàn thiện hơn dịch vụ của chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn những đánh giá, góp ý từ khách hàng.


 1. 09389255... - Bán 100.00 USD, (PerfectMoneyVoucher → VietComBank), 2 ngày trước

 2. T - Mua 42.55 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 2 ngày trước

 3. 09824143... - Mua 240 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 2 ngày trước

 4. 09017514... - Mua 8 USD, (TechComBank → PerfectMoney), 2 ngày trước

 5. 08895823... - Mua 60 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 2 ngày trước

 6. 09666230... - Bán 100.00 USD, (PerfectMoney → VietinBank), 2 ngày trước

 7. 09383686... - Mua 50000 USD, (VietinBank → VietinBank), 2 ngày trước

 8. 07040656... - Mua 30 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 2 ngày trước

 9. 09676082... - Bán 102.50 USD, (PerfectMoney → TechComBank), 2 ngày trước

 10. 09094344... - Bán 6800.00 USD, (PerfectMoney → VietComBank), 2 ngày trước

 11. 09087451... - Mua 43 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 2 ngày trước

 12. vudat1992 - Mua 102 USD, (TechComBank → PerfectMoney), 2 ngày trước

 13. 03759239... - Bán 39.00 USD, (PerfectMoney → VietComBank), 2 ngày trước

 14. 03759239... - Bán 20.00 USD, (PerfectMoney → VietComBank), 2 ngày trước

 15. 03759239... - Bán 20.00 USD, (PerfectMoney → VietComBank), 2 ngày trước

 16. 09342154... - Bán 105.00 USD, (PerfectMoney → VietComBank), 2 ngày trước

 17. 03560040... - Mua 1740 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 2 ngày trước

 18. 08533669... - Trao đổi 58.8 USD, (PerfectMoneyVoucher → PerfectMoney), 2 ngày trước

 19. 09168441... - Mua 110 USD, (TechComBank → PerfectMoney), 2 ngày trước

 20. 03555365... - Mua 81.49 USD, (TechComBank → PerfectMoney), 2 ngày trước