Đánh giá từ khách hàng

Khách hàng nhận xét trên mỗi giao dịch

Những đánh giá của khách hàng làm hoàn thiện hơn dịch vụ của chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn những đánh giá, góp ý từ khách hàng.


 1. 09054237... - Mua 6.4 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 6 giờ trước

 2. 09288865... - Bán 129.00 USD, (PerfectMoney → VietComBank), 7 giờ trước

 3. ok - Mua 7 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 7 giờ trước

 4. 09033939... - Mua 500 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 9 giờ trước

 5. 09856446... - Mua 25 USD, (VietinBank → PerfectMoneyVoucher), 11 giờ trước

 6. 05856800... - Mua 70 USD, (VietinBank → PerfectMoney), 12 giờ trước

 7. 09312951... - Mua 15 USD, (TechComBank → PerfectMoneyVoucher), 12 giờ trước

 8. taokenne - Bán 30.00 USD, (PerfectMoneyVoucher → TechComBank), 12 giờ trước

 9. 03465316... - Bán 100.00 USD, (PerfectMoneyVoucher → VietinBank), 12 giờ trước

 10. 05489681... - Mua 30 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 12 giờ trước

 11. 09795102... - Bán 34.00 USD, (PerfectMoneyVoucher → VietComBank), 13 giờ trước

 12. 09059887... - Bán 655.00 USD, (PerfectMoneyVoucher → VietComBank), 13 giờ trước

 13. 09795102... - Bán 855.00 USD, (PerfectMoneyVoucher → VietComBank), 13 giờ trước

 14. 09795102... - Bán 1150.00 USD, (PerfectMoneyVoucher → VietComBank), 13 giờ trước

 15. 03284575... - Bán 100 USD, (USDTTRC20 → AChauBank), 14 giờ trước

 16. 03463313... - Mua 10 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 14 giờ trước

 17. 08895823... - Mua 435 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 15 giờ trước

 18. 01688623... - Mua 10 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 15 giờ trước

 19. 09329800... - Mua 50 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 15 giờ trước

 20. 09822358... - Bán 23.00 USD, (PerfectMoney → VietinBank), 15 giờ trước